CDN8 - Upload ảnh
Không
Mặc định Tutorial
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 1mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.